Washington D.C. - Louis Calisi
Upward View from the WWII Memorial

Upward View from the WWII Memorial

Washington D.C.