Washington D.C. - Louis Calisi
Whitehouse, Washington D.C.

Whitehouse, Washington D.C.

Taken from the Washington Monument Hill.

Washington D.C.